وبلاگ جامع و تخصصی عمران

Specialize in Civil

جزوه مقاومت مصالح دکتر ریاضی - هشت جلسه اول

------------------------------------------------------------------------

در این جلسه در رابطه با موارد زیر بحث می شود:

 1. انواع تکیه گاه های معمول برای تیر ها
 2. انواع معمول بارهای خارجی وارد بر تیرها
 3. انواع معمول تیرها
 4. محاسبه واکنش تیرها
 5. رسم دیاگرام نیروهای داخلی

برای دانلود فایل می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

http://rapidshare.com/files/۲۰۶۰۰۱۴۸۸/session_۲.pps

------------------------------------------------------------------------

در این جلسه در رابطه با موارد زیر بحث می شود:

 1. معرفی شدت نیرو
 2. تعریف تنش
 3. تنش نرمال
 4. تنش برشی
 5. تنش لهیدگی
 6. تنش مجاز و ضریب اطمینان

برای دانلود فایل می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

http://rapidshare.com/files/۲۰۶۰۰۴۶۲۷/session_۳.pps

------------------------------------------------------------------------

جلسه چهارم

در این جلسه در رابطه با موارد زیر بحث می شود:

 1. حل مثال در رابطه با تنش نرمال
 2. حل مثال در رابطه با تنش برشی در پین
 3. حل مثال در رابطه با تنش لهیدگی در پین
 4. تنش ها در یک صفحه اختیای

برای دانلود فایل می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

http://rapidshare.com/files/۲۰۶۱۴۷۰۱۱/session_۴.pps

http://rapidshare.com/files/۲۰۶۱۴۸۴۷۲/session_۴.pps

------------------------------------------------------------------------
جلسه پنجم

در این جلسه در رابطه با موارد زیر بحث می شود:

 1. تنش تحت بارگذاری کلی
 2. کرنش نرمال
 3. آزمایش تنش-کرنش
 4. نمودار تنش-کرنش (مصالح شکل پذیر)
 5. نمودار تنش-کرنش (مصالح ترد)
 6. تغییر شکل ناشی از بار محوری

برای دانلود فایل می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

http://rapidshare.com/files/۲۰۶۱۳۷۷۲۶/session_۵.pps

------------------------------------------------------------------------

در این جلسه در رابطه با موارد زیر بحث می شود:

 1. حل مثالی از تغییر شکل میله
 2. بررسی مسائل نامعین استاتیکی در حالت محوری
 3. حل یک مثال از میله ی نامعین

برای دانلود فایل می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

------------------------------------------------------------------------

جلسه هفتم

در این جلسه در رابطه با موارد زیر بحث می شود:

 1. بررسی تنش های حرارتی
 2. ضریب پواسون
 3. قانون کلی هوک
 4. افزایش حجم (مدول بالک)
 5. کرنش برشی

برای دانلود فایل می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

http://rapidshare.com/files/۲۱۹۶۴۰۸۸۴/session_۷.pps

------------------------------------------------------------------------

در این جلسه در رابطه با موارد زیر بحث می شود:

 1. حل مثال با استفاده از قانون عمومی هوک
 2. اصل سن ونان
 3. تمرکز تنش در مجاورت سوراخها
 4. تمرکز تنش در مجاورت اتصالات ماهیچه ای

برای دانلود فایل می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

http://rapidshare.com/files/۲۱۹۶۴۲۹۳۲/session_۸.pps

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 0:3  توسط  سعید سعیدی و حسین اغنامی  |